blom.jpg

Musikterapi

Musik är en av människans primära uttrycksformer. Den har genom alla tider används för att uttrycka känslor, läka och hela själ och kropp, samtidigt som den också varit en viktig kommunikationsform mellan människor.

Musik har varit den största källan till glädje i mitt liv och har haft stor betydelse för min livskvalitet oavsett livets omständigheter. Under min många yrkesverksamma år som sångerska, musikant, rytmikpedagog och musikterapeut har jag upplevt många situationer som visar på att musik verkligen kan föra människor samman, få dem att växa och våga pröva nya vägar.

Jag har också hört många berättelser där människor uttryckt stor sorg och smärta efter det att de blivit bedömda så som omusikaliska, många har slutat sjunga när de fått höra att de inte kan sjunga. Att bli bedömd på detta sätt skapar rädsla, olust och kan ge människor sår och osäkerhet som varar hela livet.

Att mötas i musik

Min musiksyn bygger på att vi alla har en kommunikativ musikförmåga, därför är det också värdefullt att vi alla får möjlighet att delta i musik utifrån vår egen lust och förmåga. Och det är viktigt för den som fråntagits glädjen att sjunga och spela, att återerövra sin musikglädje. För mig är musik inte något som kan bedömas eller presteras. Mötas i musik handlar om att med musikens hjälp känna frihet och glädje över att vara de människor vi är och att få möjlighet uttrycka detta genom att kommunicera med toner, rytmer, klanger, melodier, sång och spel på alla möjliga sätt. Musik är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa oss att dela, uttrycka och bemästra livet.

Musik berikar, berör och bekräftar och den tillhör oss alla. Musik ett värdefullt redskap för att växa som människa!

Utbildad musikterapeut

Eftersom jag alltid arbetat med musikprojekt som handlat om att använda musik i stödjande syfte så har jag utbildat mig till musikterapeut med psykodynamisk inriktning vid Musikhögskolan i Stockholm. I psykodynamisk inriktad musikterapi kan musik användas på olika sätt och i olika syften allt efter klienternas behov, förmåga och lust. Musik, sång och spel är ett verktyg som kan skapa nya handlingsmöjligheter.

När jag arbetar med musikterapi inriktar jag mig främst på att bekräfta och se möjligheter hos klienterna, stärka individen och gruppen genom musiken och den relation vi bygger i musikmötet. Klienterna får delta i musik på egna villkor och här handlar det inte om prestationer, om "rätt och fel" eller om att det måste låta på ett visst sätt. Här handlar det om att utforska och uttrycka sig själv utan krav och prestige. Om att växa som människa genom musiken och de relationer som vi bygger under musikmötet. De musikterapeutiska verktygen är därför användbara i många sammanhang, inte bara i terapeutiska eller kliniska verksamheter.

De musikterapeutiska verktyg som jag fått under min utbildning och de jag utvecklat genom min erfarenhet inkluderar jag i olika sammanhang. Musik kan fördjupa relationer, skapa gemenskap, öka livskvalitet och minska ensamhet och utanförskap. Jag håller praktiska workshops och föreläser om hur man kan använda musiken som kraft och verktyg i verksamheter med funktionshindrade, demenssjuka, äldre samt barn och unga. Med musik kan alla utifrån sina egna förutsättningar uttrycka känslor och ge dem form och struktur. På ett kreativt och lustfyllt sätt kan det som är svårt att sätta ord på uttryckas och delas med andra. Personalen får uppleva hur musik och sång tillsammans kan fördjupa relationer och skapa nya möjligheter för kommunikation och gemenskap. Vilket i sin tur skapar känslan av sammanhang och mening.

Samarbete som skapar trygghet

I mina musikprojekt samverkar jag alltid med personal, assistenter, närstående eller anhöriga. Jag inkluderar dem aktivt i musikmötet och de i sin tur bidrar med värdefull kunskap och erfarenhet. Personalen, assistenterna, närstående och anhöriga känner människorna som deltar i musiken och detta skapar trygghet och tillit i gruppen.

Under musikmötena och på mina kurser finns det alltså inget "rätt eller fel". Tillsammans utforskar vi musik, sång, dans och rörelse för att deltagaren ska hitta sitt eget sätt att använda musik. Tanken är att personalen ska få uppleva och erfara att de kan lita på sin egen musikkommunikativa kompetens. 

Som musikterapeut har jag specialiserat mig på grupper men har också haft klienter som får enskild musikterapi i hemmet. Med musikens hjälp erbjuder jag ett alternativt kommunikationssätt. Många av dem jag arbetar med har på grund av hjärnskador, trauma och funktionshinder inget talspråk, därför använder jag musik och sånger som klienten reagerar på med sina ögon, gester, ljud och rörelser. I dessa sessioner hemma hos klienterna är målet att genom att kontinuerligt mötas i musik skapa förtroende, livsglädje och bygga relationer för att skapa sammanhang och mening i klientens vardagliga liv.