Musikmöten året runt

"Musikmöten året runt" är ett unikt material om hur man enkelt kan mötas i musik tillsammans med äldre och demenssjuka. Det är en inspirationsbok med musikaktiviteter och 5 tillhörande CD-skivor, utarbetade och sammanställda av Gitte Pålsson, fil mag. i musikterapi. Här finns fakta och information om musikens förmåga att öka välbefinnande och ge hälsonytta.

Alla har förmågan

För att kunna leda en musikstund behöver man inte vara expert! Alla människor har en medfödd förmåga att kommunicera i och genom musik. I Musikmöten året runt finns inspelade sånger och en enkel manual för varje månad. Man följer manualen, rörelsetipsen och sjunger med så bra man kan. Personalen kan anpassa aktivi­teterna efter gruppens förmåga. Svårare än så är det inte!

Med Musikmöten året runt kan personal och äldre/dementa tillsammans uppleva lustfyllda stunder och mötas i musik som ett självklart och återkommande inslag i vardagen.

Livets rytm och den mänskliga musiken

Människor har i alla tider och kulturer erfarit musikens stämningsförändrande och vitalise­rande förmåga. Musik fångar vår uppmärksamhet. Vi reagerar kroppsligt och känslomässigt, men de individuella variationerna är stora. Varje människa har sin egen musiksfär, sina egna favoriter och minnen.

Kommunikation

Musik lever också mellan människor. Att skapa kontakt med ljud, melodier, rytm och rörel­ser är ett förhållningssätt, ett språk som grundlagts tidigt i livet genom den nära relationen mellan mor och barn. Att sjunga tillsammans kan utvecklas till ett livsbejakande sätt att kommunicera och ska­pa kontakt.

Välbefinnande

En ömsint, lekfull atmosfär är en förutsättning för att främja delaktighet, glädje och förväntan och bryta isolering, ensamhet och resignation hos äldre och demenssjuka. Sången blir inledningsvis ett sätt att fånga uppmärksamheten i stunden. Forskning har visat att sång blir gynnsamt för personens välbefinnande om arbetet sker genom ett förhåll­ningssätt i tydlig form, med struktur och målsättning. Strukturen skapar igenkännande och stabilitet som kan förmedla trygghet och hålla kaos borta för en stund.

Fakta

Materialet innehåller följande:
- En inspirationsbok med handledning manualer för varje månad.
- Fyra CD-skivor med totalt 62 välkända sånger, ca 25 minuters musik och sång per månad.
- CD:n Ett år. 12 månader, 12 sånger och en nyårsfanfar. Månadssånger att samtala kring.

Materialets karaktär och bakgrund:

Musikmöten året runt är ett innehållsrikt material som bottnar i författarens musikaliska kompetens, mångsidiga utbildning och djupa erfarenhet av nära samarbete med äldre och demenssjuka personer på boenden, deras anhöriga och vårdpersonal. Centralt är att musik och sång kan växa till en gemensam, delad upplevelse och fungera som ett socialt och terapeutiskt verktyg för att öka de äldres och demenssjukas välmående och livskvali­tet. I materialet beskrivs i första hand ett förhållningssätt, inte en metod.

Detta musikmaterial kan sägas vila på tre kunskapsområden:
1. Forskningsbaserad kunskap inom musikterapi och musikpsykologi.
2. Erfarenhetsbaserad kunskap om musikanvändning inom vård och omsorg.­
3. Omvårdnadsbaserad kunskap.

Uppläggning, innehåll och utformning ger läsaren ett berikande perspektiv på temat livets rytm och den mänskliga musiken.

Stockholm valborgsmässoafton 2020
Ingrid Hammarlund, musikterapeut, senior lektor i musikterapi

Beställ materialet i shoppen »